DANH SÁCH VĂN BẢN PHÁP QUY

STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Tên văn bản  
1 68/2019/TT-BTC 30/09/2019 Bộ Tài Chính Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử Tải về
2 119/2018/NĐ-CP 12/09/2018 Chính phủ Nghị định quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ Tải về
3 2870/TCT-DNL 24/07/2018 Tổng cục Thuế V/v: Cấp Hóa đơn bán lẻ Tải về
4 1058/TCT-CS 29/03/2018 Tổng cục Thuế V/v xử lý hóa đơn hết giá trị sử dụng Tải về
5 2141/QĐ-TCT 12/12/2017 Tổng cục Thuế Quy trình áp dụng quản lý rủi ro trong công tác phân tích thông tin đánh giá người nộp thuế có dấu hiệu rủi ro trong việc tạo, in, phát hành và sử dụng hóa đơn

 

 

Tải về

6 1773/TCT-DNL 04/05/2017 Tổng cục Thuế V/v hóa đơn điện tử thanh toán bồi thường bảo hiểm Tải về
7 37/2017/TT-BTC 27/04/2017 Bộ Tài chính V/v sửa đổi, bổ sung Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính, Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính.

 

Tải về

 

8 820/TCT-DNL 13/03/2017 Tổng cục Thuế V/v hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử Tải về
9 819/TCT-DNL 13/03/2017 Tổng cục Thuế Vv hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử Tải về
10 20/2017/NĐ-CP 24/02/2017 Chính phủ V/v quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết Tải về
11 473/TCT-CS 15/02/2017 Tổng cục Thuế V/v xử phạt VPHC về hóa đơn, về thủ tục thuế Tải về
12 228/TCT-CS 18/01/2017 Tổng cục Thuế V/v xuất hóa đơn Tải về
13 166/2016/NĐ-CP 24/12/2016 Chính phủ V/v quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp Tải về
14 2660/QĐ-BTC 14/12/2016 Bộ Tài chính V/v gia hạn thời gian thực hiện Quyết định số 1209/QĐ-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tàì chính v/v thí điểm sử dụng hoá đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế Tải về
15 153/2016/NĐ-CP 14/11/2016 Chính phủ V/v quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động Tải về
16 176/2016/TT-BTC 31/10/2016 Bộ Tài chính V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 1 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn Tải về
17 2632/TCT-DNL 15/06/2016 Tổng cục Thuế V/v thực hiện hóa đơn điện tử Tải về
18 2402/BTC-TCT 23/02/2016 Bộ Tài chính V/v hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử Tải về
19 58333/QĐ-CT 11/09/2015 Tổng cục Thuế V/v triển khai thí điểm hóa đơn điện tử có xác thực của cơ quan thuế Tải về
20 1209/QĐ-BTC 23/06/2015 Bộ Tài chính V/v thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế Tải về
21 26/2015/TT-BTC 27/02/2015 Bộ Tài chính V/v bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ Tải về
22 39/2014/TT-BTC 31/03/2014 Bộ Tài chính V/v hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 1 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ  
23 04/2014/NĐ-CP 17/01/2014 Chính phủ V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ Tải về
24 64/2013/TT-BTC 15/05/2013 Bộ Tài chính V/v hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ Tải về
25 32/2011/TT-BTC 14/03/2011 Bộ Tài chính V/v hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ Tải về
26 2905/QĐ-BTC 09/11/2010 Bộ Tài chính V/v đính chính Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ Tải về
27 153/2010/TT-BTC 28/09/2010 Bộ Tài chính V/v hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ Tải về
28 51/2010/NĐ-CP 14/05/2010 Chính phủ V/v quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ Tải về