So sánh điểm khác nhau giữa Thông tư 32 và Thông tư 68

Để giúp doanh nghiệp có thể dễ dàng nắm bắt những thay đổi trong việc triển khai sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 32/2011 và Thông tư 68/2019, bài viết dưới đây sẽ thống kê chi tiết một số điểm khác nhau khi sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 32/2011 và Thông tư 68/2019.

STT Nội dung so sánh Thông tư 32/2011 Thông tư 68/2019
1 Ủy nhiệm lập HĐĐT Có quy định Không có quy định
2 Ngưỡng phải lập hóa đơn điện tử Trên 200.000 đồng Không phân biệt giá trị từng lần bán hàng
3 Chữ ký người mua Phải ký nếu là đơn vị kế toán Thỏa thuận giữa người mua với người bán
4 Lập hóa đơn điện tử Ngày lập là thời điểm chuyển giao sở hữu hàng hóa hoặc hoàn thành cung cấp dịch vụ Thời điểm lập hóa đơn điện tử là thời điểm ký số trên hóa đơn
5 Quyết định áp dụng Phải có, gửi Cơ quan Thuế Không cần
6 Thông báo phát hành Phải có, gửi Cơ quan Thuế Không cần. Đăng ký loại hóa đơn điện tử với Cơ quan Thuế
7 Chuyển đổi hóa đơn điện tử Hóa đơn chuyển đổi có giá trị giao dịch thanh toán Chứng từ chuyển đổi không có giá trị giao dịch thanh toán
8 Cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử Không có quy định TCT hoặc tổ chức được ủy quyền cung cấp hóa đơn điện tử miễn phí 12 tháng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ở vùng kinh tế xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn
9 Xây dựng, chia sẻ dữ liệu hóa đơn điện tử Không có quy định Có quy định chi tiết nghĩa vụ, trách nhiệm, quyền hạn của các cơ quan liên quan
10 Hợp đồng cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử Không có quy định Có quy định điều kiện lựa chọn và trình tự ký hợp đồng giữa TCT và Tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử được chọn
11 Hiệu lực thi hành Hết hiệu lực kể từ ngày 01/11/2020 Có hiệu lực thi hành từ ngày 14/11/2019

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *