Công ty chứng khoán có phải áp dụng hóa đơn điện tử hay không?

Công ty chứng khoán là gì? Công ty chứng khoán có phải áp dụng hóa đơn điện tử hay không? Công ty chứng khoán thì nên áp dụng phần mềm hóa đơn điện tử nào uy tín, chuyên nghiệp.

1. Công ty chứng khoán là gì?
Tại Quyết định số 27/2007/QĐ-BTC, Bộ Tài chính đã định nghĩa công ty chứng khoán được hiểu là tổ chức có tư cách pháp nhân hoạt động kinh doanh chứng khoán. Theo đó, các công ty chứng khoán sẽ bao gồm một hoặc một số hoạt động kinh doanh sau: môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán và một số nghiệp vụ tài chính khác.
Tổ chức kinh doanh chứng khoán thực chất cũng là một loại hình của công ty chứng khoán, công công ty quản lý quỹ, công ty quản lý tài sản, ngân hàng đầu tư và sẽ phải thực hiện các nghiệp vụ theo quy định của Luật Chứng khoán.
Hiện nay, các công ty chứng khoán cơ bản tồn tại dưới 02 loại hình DN kinh doanh: Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần. Trong đó, phổ biến nhất vẫn là các công ty chứng khoán theo mô hình công ty cổ phần.

2. Các công ty chứng khoán có phải áp dụng hóa đơn điện tử không?
Về lĩnh vực kinh doanh chứng khoán, không ít người có thắc mắc rằng: Các công ty chứng khoán thì có phải áp dụng hóa đơn điện tử hay không? Để giải đáp vấn đề này, bạn và doanh nghiệp phải hiểu bản chất hoạt động của các công ty chứng khoán và các quy định pháp luật liên quan tới lĩnh vực này.

Căn cứ vào Luật Chứng khoán (năm 2006) và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán (năm 2010), chứng khoán bản chất chính là các bằng chứng xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với các tài sản hoặc phần vốn của tổ chức phát hành.
Chứng khoán hiện được thể hiện dưới các hình thức chứng chỉ, bút toán ghi sổ hoặc các dữ liệu điện tử. Trong đó, các dữ liệu điện tử sẽ bao gồm: Cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ; Quyền mua cổ phần, chứng quyền, quyền chọn mua, quyền chọn bán, hợp đồng tương lai, nhóm chứng khoán hoặc chỉ số chứng khoán; Hợp đồng góp vốn đầu tư và các loại chứng khoán khác đã được Bộ Tài chính quy định.
Trong lĩnh vực kinh doanh chứng khoán, bên mua và bán sẽ được gọi chung là nhà đầu tư chứng khoán. Thành phần của các nhà đầu tư chứng khoán có thể là các tổ chức, cá nhân trong hoặc ngoài nước và được phân thành hai loại: nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (gồm: ngân hàng, công ty tài chính, tổ chức kinh doanh bảo hiểm, tổ chức kinh doanh chứng khoán…
Người mua, bán chứng khoán được gọi chung là nhà đầu tư chứng khoán,gồm nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài. Trong đó, có nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (như ngân hàng, công ty tài chính, tổ chức kinh doanh bảo hiểm, tổ chức kinh doanh chứng khoán…) và nhà đầu tư cá nhân.
Như vậy, từ những điều trên có thể thấy các công ty chứng khoán dù thuộc một loại hình kinh doanh đặc biệt song bản chất vẫn là các đơn vị kinh doanh, có phát sinh hoạt động giao dịch mua bán, có sử dụng hóa đơn nên vẫn phải tuân thủ đầy đủ các quy định về hóa đơn của DN.
Căn cứ vào Thông tư 68, Bộ Tài chính yêu cầu từ ngày 01/11/2020, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ và cá nhân kinh doanh phải thực hiện đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử. Do đó, các công ty chứng khoán cũng cần phải chuyển đổi sử dụng hóa đơn điện tử nhằm đảm bảo tính hợp pháp cho hoạt động kinh doanh của mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *